Všeobecné obchodní podmínky  společnosti Profistone s.r.o.

 

1. Rozsah platnosti

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Profistone s.r.o. (dále jen VOP) upravují na území ČR práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v době účinnosti těchto VOP v rámci jakkoliv založeného smluvního vztahu, v němž má společnost Profistone s.r.o., IČ: 048 34 984 se sídlem Na Dolech 4072/6, Jihlava, 586 01 (dále jen „společnost“ a nebo „prodávající“ či „zhotovitel“, není-li dále uvedeno jinak) postavení prodávajícího či zhotovitele díla, a druhá smluvní strana postavení kupujícího či objednatele díla (druhá smluvní strana dále jen „kupující“ a nebo „objednatel“ není-li dále uvedeno jinak).

1.2. VOP jsou nedílnou součástí každé jakkoliv označené a v jakékoliv formě uzavřené smlouvy sjednané mezi společností a kupujícím či objednatelem, jejímž předmětem je koupě věci (dále jen „zboží“) anebo provedení jakéhokoliv díla (dále jen „smlouva“ či v případě kupní smlouvy pak dále jen „kupní smlouva“ nebo „KS“, a v případě smlouvy o dílo pak dále jen „smlouva o dílo“ či „SoD“, není-li dále uvedeno jinak), s výjimkou těch smluv, které použití těchto VOP či jejich části výslovně smluvně vylučují. Platné znění VOP je též umístěno na internetových stránkách prodávajícího www.profistone.cz

1.3. Odchylky od VOP mají platnost pouze tehdy, pokud jsou v příslušné smlouvě výslovně písemně sjednány.

1.4. Ve věcech neupravených smlouvou či VOP se závazkové vztahy mezi smluvními stranami řídí vždy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“).

 

2. Uzavření KS v provozovně prodávajícího

2.1. K uzavření KS v provozovně prodávajícího dochází okamžikem odevzdání věcí tvořící předmět koupě (dále jen „zboží“) kupujícímu proti uhrazení sjednané kupní ceny kupujícím.

2.2. V případě prodeje zboží v provozovně prodávajícího není možný odběr zboží bez současného uhrazení sjednané kupní ceny (tzv. odběr na fakturu se splatností kupní ceny). Požaduje-li kupující vystavení faktury, tato mu bude vystavena s údajem splatnosti: „při dodání zboží“.

2.3. V případě, že kupující zboží v provozovně pouze objedná a požaduje jeho dodání rozvozem dopravní společností prodávajícího, budou mu při dodání zboží ke sjednané kupní ceně účtovány náklady na rozvoz dopravou prodávajícího. Výše těchto nákladů je vyčíslena v objednávce, sepsané v provozovně prodávajícího a bude uvedena ve faktuře, dodané spolu s dodacím listem při dodání zboží.

2.4. Při uzavírání KS v provozovně prodávajícího je kupní smlouva uzavírána ústně, sjednané podstatné náležitosti této KS a vázanost stran těmito VOP jsou pak uvedeny ve faktuře a dodacím listu, vystavených prodávajícím. Kupujícímu jsou vždy v rámci tohoto jednání ústně sděleny tyto údaje:

 • totožnost prodávajícího, popřípadě telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,
 • označení zboží a popis jeho hlavních vlastností,
 • cena zboží a způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
 • způsob platby a případně způsob dodání nebo plnění,
 • náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,
 • údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv.

 

3. Uzavření KS distančním způsobem (tzv. prostředkem komunikace na dálku)

3.1. V případě sjednávání KS kupujícím prostřednictvím telefonu je KS uzavřena ústně okamžikem, kdy si prodávající s kupujícím ujednají shodu ve všech podstatných náležitostech sjednávané KS, zejména údaje o stranách smlouvy, druh a množství zboží, jeho cena, způsob jejího zaplacení a dodací podmínky. Při uzavírání KS tímto způsobem je kupující uvědomněn o existenci těchto VOP a jejich dostupnosti na www.profistone.cz. Závazek prodávajícího dodat objednané zboží a právo fakturovat kupní cenu pak vzniká dnem, kdy bylo zboží předáno prvnímu dopravci označené jako zásilka pro kupujícího.

3.2. V případě sjednávání KS kupujícím prostřednictvím veřejné datové sítě za využití elektronických adres účastníka smlouvy (e-mailové komunikace) je KS uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího potvrzujícím e-mailem prodávajícího,

 

4. Práva z vadného plnění

4.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).

4.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.3. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

4.4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

4.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Zejména tak prodávající neodpovídá za běžné opotřebení povrchu vytvořeného z dodaného zboží, za jeho poškození, způsobené nesprávným nebo nevhodným užíváním, mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí (včetně nesprávné aplikace/pokládky), a dále neodpovídá za vady mající původ ve skrytých vadách podkladních vrstev neprováděných prodávajícím jako zhotovitelem, v poklesu praskání staveb zpevněných ploch nebo jejich částí způsobených vyšší mocí a z jiných důvodů, za které není prodávající jako zhotovitel odpovědný.

4.6. Kupující je povinen zboží skladovat na suchém, temném místě, v původním obalu při teplotě do 10°C. Zboží je potřeba s ohledem na zachování jeho vlastností zpracovat do 12-ti měsíců od data jeho výroby, vyznačeného na obalu !!!

4.7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně u prodávajícího, nejpozději však do konce záruční doby. V reklamaci musí být vady popsány, doloženy fotografií a uvedeno, jak se projevují.

4.8. Je-li kupujícím spotřebitel, přísluší mu práva z vadného plnění v rozsahu vymezeném v ust. § 2165 a násl. OZ.

 

5. Právo kupujícího odstoupit od KS

5.1. Pokud je KS uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, případně mimo provozní prostory prodávajícího, má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14-ti dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem KS je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě

uvedené v předchozí větě. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být pro svoji povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

5.2. V případě, že si kupující přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též na provozovně.

5.3. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od KS kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od KS, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.4. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě KS získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

5.5. V případě, že již bylo zboží po dodání smíseno s jiným zbožím (§1837 písm.e) občanského zákoníku), kupující právo na odstoupení od smlouvy nemá.

 

6. Ustanovení týkající se smlouvy o dílo (dále jen SoD)

6.1. Tyto VOP se rovněž vztahují na závazky stran při zhotovení díla společností Profistone s.r.o. jako zhotovitelem třetí osobě jako objednateli. Závazky smluvních stran, založené SoD, se budou řídit SoD, těmito VOP a ustanoveními OZ, zejména § 2586 a násl. Ujednání SoD (tedy i ujednání v objednávce přijaté zhotovitelem) mají přednost před ujednáními v těchto VOP, pokud jsou ve vzájemném rozporu; ujednání těchto VOP mají přednost před dispozitivními ustanoveními OZ, pokud jsou ve vzájemném rozporu.

6.2. Způsob provádění díla se řídí §2589 a následujícími OZ, pokud není uvedeno jinak. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele ohledně způsobu provádění díla. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s potřebnou a řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.

6.3. Na právo objednatele odstoupit od uzavřené  SoD a na práva objednatele z vadného plnění se čl. 4 a čl. 5 VOP použijí obdobně.

6.4. Cena za dílo se při uzavírání smlouvy stanovuje odhadem a je takto sjednávána v rámci jednotlivých SoD, a to zejména vzhledem k tomu, že se při stanovení rozsahu díla vychází z údajů poskytnutých zhotoviteli objednatelem. Dohodnutá cena díla obsahuje, co do jejich druhu veškeré náklady nutné k celkové realizaci díla, které mohl zhotovitel před uzavřením smlouvy při vynaložení veškeré odborné péče přepokládat a součástí ceny díla jsou i další náklady nutné pro provedení díla ve smyslu naplnění jejího účelu, které zhotovitel měl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných a technických znalostí.

6.5. Sjednaná cena může být změněna v případě, že se rozsah či druh prací změní vlivem dodatečných požadavků objednatele, zpravidla uplatněných při samotné realizaci zakázky. Uvedené požadavky na změny a odchylky budou projednány přímo na místě oprávněnými pracovníky zhotovitele a pro případ, že tyto práce a dodávky víceprací budou ujednány, bude toto stvrzeno na místě písemně.

6.6. Právo na zaplacení ceny díla vznikne zhotoviteli okamžikem provedení díla, čímž se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Dílo je považováno za řádně dokončené i v případě, že vykazuje vady, které samy o sobě či ve svém souhrnu nebrání užívání díla, rovněž tak v případě, že objednatel bez dohody se zhotovitelem dílo užívá. Dílo je považováno za předané objednateli i) dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, nebo ii) odmítne-li objednatel podepsat předávací protokol bez vážných důvodů, a to dnem, kdy měl dílo převzít, nebo iii) dnem, kdy objednatel započal bez dohody se zhotovitelem dílo užívat. O předání díla pořídí smluvní strany písemný zápis - předávací protokol, jehož obsahem bude výsledek prohlídky, prohlášení zhotovitele, že stavbu předává a objednatele, že stavbu přejímá. Jeho součástí bude seznam případných vad, které samy o sobě či ve svém souhrnu nebrání užívání, s uvedením termínů a způsobu jejich odstranění.

6.7. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost provedeného díla a to v délce 24 měsíců ode dne předání. Tato sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho poškození způsobené nesprávným nebo nevhodným užíváním, mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí, a dále na vady mající původ ve skrytých vadách podkladních vrstev neprováděných zhotovitelem, poklesu praskání staveb zpevněných ploch nebo jejich částí způsobených vyšší mocí a z jiných důvodů, za které není zhotovitel odpovědný. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele, nejpozději však do konce záruční doby. V reklamaci musí být vady popsány, doloženy fotografií a uvedeno, jak se projevují. Nejde – li o vady z přejímky, je zhotovitel povinen vady reklamované v záruční době prohlédnout, a v případě, že za ně odpovídá, bezplatně odstranit do 60 – ti dnů od oznámení vady s ohledem na klimatické podmínky, nedohodne – li se s objednatelem jinak. O odstranění vad bude smluvními stranami sepsán protokol. V ostatním platí u práv z vadného plnění v případě SoD ustanovení uvedená v čl. 4 těchto VOP.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 14.03.2016

7.2. Společnost je oprávněna tyto VOP kdykoliv v přiměřeném rozsahu změnit. Závazkové vztahy vniklé před změnou těchto VOP se až do jejich skončení řídí těmito VOP v jejich znění platném v době uzavření příslušné smlouvy, pokud se smluvní strany následně nedohodnou jinak.

 

V Jihlavě dne 14.03.2016

 

 

jednatel společnosti

 

Roman Mutl

tel.: 731 178 495

mutl@profistone.cz

 

Showroom Jihlava

 

Kateřina Varhaníková, DiS

účetní

tel.: 563 034 307

info@profistone.cz

Na Dolech 6

586 01 Jihlava

 

nabídky

nabídky@profistone.cz

Showroom Tábor

 

Veronika Jakeš

tel.: 774 357 375

tabor@profistone.cz

 

Chýnovská 2989

390 02 Tábor

 

HOT LINE: +420 563 034 307

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

jsme franšízový partner firmy

obchodní podmínky

O nás

Historie

Dne 8. září 2006 zakládá skupina pracovníků společnost s ručením omezeným a shodují se na názvu Stavitelsví MB podpisem společenské smlouvy. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53085.

www.stavitelstvimb.cz

 

Současnost

V současnosti provádíme komplexní stavební práce. Specializujeme se na výstavbu a rekonstrukce obytných budov a interiérů. Naším vlastním produktem je kamínková litá dlažba, PROFISTONE - kamínky.

 

Profistone, s.r.o.

Na Dolech 4072/6, 586 01 Jihlava, IČ: 04834984, DIČ: CZ04834984

bankovní spojení:

115-1983580257/0100

PROFISTONE, s.r.o.  -  náš tým